3SAT

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22-03-2017 roku

22.03.2017

Dodano 30-03-2017

OGŁOSZENIE - WYBÓR WYKONAWCY

W wyniku prowadzonego przez firmę INVESTCOM Szymon Fiedorowicz postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr INV.01/03/2017 w ramach konkursu POIR Działanie 2.3 Porinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚ śwdiaczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych postępowanie zostało zakończone w dniu 30.03.2017.
 
Udostępniamy dokument potwierdzający wybór wykonawcy:
Protokół wyboru oferty.W związku z ubieganiem się przez firmę INVESTCOM Szymon Fiedorowicz z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach realizacji konkursu POIR Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚ świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych, zapraszamy do składania ofert na „Świadczenie usług doradczych proinnowacyjnych dla firmy technologicznej - INVESTCOM Szymon Fiedorowicz”.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy, Oświadczenie.


 
 
 

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 26-09-2016 roku

26.09.2016

Dodano 5-10-2016

OGŁOSZENIE - WYBÓR WYKONAWCY

Informacja o wyborze Wykonawcy dla zapytania ofertowego z dnia 26.09.2016 r. - dotyczącego realizacji usługi doradczej obejmującej przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej. W dniu 04.10.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję - etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę: Creative Craft sp. z o.o.. Dziękujemy za złożone oferty.
 
Udostępniamy dokument potwierdzający wybór wykonawcy:
Ogłoszenie wyboru wykonawcy.W związku z ubieganiem się przez firmę INVESTCOM Szymon Fiedorowicz z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, zapraszamy do składania ofert na Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Investcom Szymon Fiedorowicz.

Pliki do pobrania:
Zapytanie i załączniki.


 
 
 

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10-05-2016 roku

10.05.2016

W związku z ubieganiem się przez firmę INVESTCOM Sp. z o.o. o dofinansowanie na planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap 1, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia, zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:
Załączniki do zapytania
Skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów


 
 
 

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 15-12-2015 roku

15.12.2015

Dodano 29-12-2015

OGŁOSZENIE - WYBÓR WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie oznaczone numerem Investcom/2015/2 dotyczące zamówienia o nazwie "Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowania strategii wzorniczej w firmie Investcom Szymon Fiedorowicz, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy" zakończyło się . Wygrała oferta Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, z siedzibą w Olsztynie 10-602, ul. Pstrowskiego 14c/31, uzyskując 100 pkt.
 
Udostępniamy dokument potwierdzający wybór wykonawcy:
Ogłoszenie wyboru wykonawcy.W związku z ubieganiem się przez firmę INVESTCOM Szymon Fiedorowicz o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, zapraszamy do składania ofert na Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy INVESTCOM Szymon Fiedorowicz

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i oświadczeniem
Skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów


 
 
 

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 16-11-2015 roku

16.11.2015

Dodano 26-11-2015

OGŁOSZENIE - WYBÓR WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie oznaczone numerem Investcom/2015/1 dotyczące zamówienia o nazwie "Zakup sprzętu informatycznego" zakończyło się z dniem 26.11.2015. Wygrała oferta firmy PCnet sp.j., ul. Żeromskiego 5/2a, 10-350 Olsztyn, uzyskując 100 pkt.
 
Udostępniamy dokument potwierdzający wybór wykonawcy:
Ogłoszenie wyboru wykonawcy.Dodano 20-11-2015

Uwaga! wydłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej Projektem finansowanym ze środków EU, która wpływa na zmianę parametrów sprzętu w pozycji: monitor do prezentacji danych na mapie, szt.4. zmianie ulega termin składania ofert z 23-11-2015 na 26-11-2015 r. Prosimy o uwzględnienie w ofercie parametrów sprzętu uaktualnionego na dzień 20-11-2015.
 
Plik z zapytaniem ofertowym uaktualnionym na dzień zamieszczenia niniejszej informacji:
Zapytanie ofertowe na sprzęt IT 2.11. INFORMACJE O Zamawiającym
Zamawiającym jest: Investcom Szymon Fiedorowicz
Adres: Ul. Piłsudskiego 60c/24, 10-450 Olsztyn
telefon/ fax 89 612 07 22
Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00
www, e-mail: www.investcom.biz [email protected]

Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Investcom/2015/1
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady procedury „Zapytania ofertowego”.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

3. OPIS przedmiotu zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ”Zakup sprzętu informatycznego”. Rodzaj zamówienia: sprzęt.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 25 listopada 2015 roku.

5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W WYKONAWCAMI SPRAWACH FORMALNYCH
Zenon Mysiorski – Menedżer,
w godzinach pracy – poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.

6. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2015r. do godz.10.00.
2. Oferty należy przesyłać i składać:
Investcom Szymon Fiedorowicz,
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny Olsztyn ul. Trylińskiego 16, budynek B3, 10-683 Olsztyn,
pokój 104 – Sekretariat

z opisem:
Zakup sprzętu informatycznego
OFERTAdla Investcom/2015/1
Nie otwierać przed 23.11.2015 r. godz.10.15

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Termin otwarcia ofert: dnia 23.11.2015 r. godz.10.15.
Otwarcie ofert: Investcom Szymon Fiedorowicz (pokój 104).
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu na ich złożenie.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

8. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

Lp.   Nazwa kryterium oceny oferty    Waga
1.     Cena                                               100% (100pkt)

gdzie „Cena” – 100%:
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 100 x (Cmin / Cb), gdzie:
· Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,
· Cb - cena oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegóły zapytania ofertowego:
http://investcom.biz/pl/ogloszenie_oferta.html